Vedtægter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referarter

Stiftende generalforsamling

Kommende møde
tab

Vedtægter for Musikforeningen Lydmuren Fredericia

$1
Foreningens navn er Musikforeningen Lydmuren Fredericia. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.
$2
Foreningen har til formål at:
-Skaffe, og drive musikøvelokaler til almen benyttelse i Fredericia kommune.
-At fremme musikkulturen i Fredericia kommune.
-Støtte og vejlede både personer, og institutioner om musik generelt.
$3
Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der udøver musik på alle plan, og uanset genre, samt personer med særlig interesse for udøvende musik Medlemskab er en betingelse for at benytte foreningens øvelokaler, samt deltage i foreningens interne arrangementer.
$4
Medlemskontingentet skal dække de administrative udgifter, der er forbundet med varetagelse af foreningens eksistens. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet budget. Kontingentets størrelse godkendes på en generalforsamling. Der kan fastsættes lavere kontingent for bestemte grupper (studerende, pensionister m.v.). De nærmere betingelser for opnåelse af reduceret kontingent bestemmes på den ordinære generalforsamling. Kontingent for medlemskab betales 1 gang årligt i henhold til bestyrelsens bestemmelser. Opsagte medlemsskaber udløber 31. December det år de er opsagt. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kontigent for 2020 fastsættes til: kr. 0,- 
$5
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Foreningens bilagskontrollant og suppleant herfor vælges for 1 år ad gangen. Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen en kasserer og en sekretær. Foreningen tegnes af formanden og kassereren og forpligtes af bestyrelsen. Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelseshvervet er ulønnet.
$6
Bestyrelsen er pligtig til at oprette og ajourføre en medlemsfortegnelse, der – så vidt muligt – skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at formidle kontakten til medlemmerne.
$7
Bestyrelsen kan sende en repræsentant til relevante aktører og instanser, der vurderes at kunne medvirke til at fremme foreningens formål.
$8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel, afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkaldelsen udsendes pr. mail samt på digitale netværk. Det er ethvert medlems ret inden generalforsamlingen at stille forslag om emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Dette gøres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Aflæggelse af årsberetning.
2. Aflæggelse af regnskab
3. Godkendelse af kontingentets størrelse.
4. Valg formand og bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt

Såfremt 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det, eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan der til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og senest 3 uger efter, at begæringen er fremsat. Dagsorden meddeles ved indkaldelsen pr. mail samt på digitale netværk. Alle afgørelser på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte (se dog § 10). For stemmeberettigelse ved generalforsamlingen forudsættes medlemskab mindst 3 uger før forsamlingens afholdelse. Hvert medlem kan afgive én stemme og kun ved personligt fremmøde.
$9
Bestyrelsesmøde indkaldes så ofte, som formanden anser det for nødvendigt, eller hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Dog skal der minimum afholdes 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal. Kassereren opkræver kontingent, aflægger årsregnskab og foretager alle udbetalinger. Overskydende kassebeholdning anbringes på en foreningskonto i et anerkendt pengeinstitut. Kontoen skal bære foreningens navn.
$10
Foreningens opløsning kan besluttes på en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opløsningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Ved opløsning overdrages foreningens midler til musikinstitutioner, musikforeninger eller musiklegater, men ikke til enkeltpersoner. Til hvem afgøres blandt de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling.
$11
Således vedtaget på musikforeningen Lydmurens stiftende generalforsamling den 22. februar 2018